Informasjon om Eiendomsadvokatenes Servicekontor

En interesseorganisasjon

Eiendomsadvokatene er en forening som har som formål å ivareta interessene til advokater som driver eiendomsmegling som en del av sin virksomhet eller som er fagansvarlig i et eiendomsmeglingsforetak.

Eiendomsadvokatene er en sentral aktør sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge når det gjelder å gi og kommentere innspill fra bl.a. Finanstilsynet og Forbrukerrådet som berører reguleringen av eiendomsmegling. I denne forbindelse har vi jevnlig kontakt med alle disse, og målbærer advokatenes interesser.

Rammevilkårene for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet er stadig under endring. Eiendomsadvokatene er her den eneste aktøren som arbeider for å fremme interessene til advokater som har eiendomsmegling som en del av sin virksomhet, herunder bistand med oppgjør.

Det har tidligere i forbindelse med arbeid med lovrevisjoner vært foreslått at advokater skulle miste retten til å drive eiendomsmegling på bakgrunn av advokatbevilling og tilleggssikkerhet slik som i dag. Eiendomsadvokatene arbeider derfor hele tiden aktivt for å sikre at advokater også i fremtiden skal ha mulighet for å ha eiendomsmegling som en del av sitt næringsgrunnlag i advokatvirksomheten.

Hvilke krav stilles til advokater som driver eiendomsmegling?

Eiendomsmegling har de senere år blitt stadig mer spesialisert, og det stilles stadig større krav til utarbeidelse av salgsoppgaver og øvrig markedsføring for å holde tritt med eiendomsmeglingskjedene. Dette har ført til at advokater enten har satset helt på eiendomsmegling og kjøpt nødvendig spesialisert programvare eller i stedet satset opp oppgjørsoppdrag.

Gjennomføring av eiendomsmeglingsoppdrag, både salg- og oppgjør, er regulert i detalj i bl.a. lov og forskrift om eiendomsmegling. Videre stilles det omfattende krav til eiendomsmeglingsvirksomhet gjennom lovbestemte krav til internkontroll, krav til skriftlige rutiner og systemer for å motvirke hvitvasking. I tillegg stilles det krav til at også advokater som bare gjennomfører oppgjørsoppdrag har deltatt på minimum 15 timer etterutdanning de siste to kalenderår.

Rapporter etter Finanstilsynets tilsyn hos advokater som bare påtar seg oppgjørsoppdrag viser at det hos mange advokater blir avdekket omfattende mangler og lovbrudd. Mange av disse overtredelsene beror på at advokatene ikke er kjent med de krav som stilles i lov og forskrift til bl.a. oppdrags-inngåelse, herunder krav til skriftlig tilbud, journalføring, krav til innhenting av dokumentasjon, behandling av klientmidler knyttet til eiendomsmegling m.v.

Hva gjør vi for medlemmene?

For å hjelpe våre medlemmer til å unngå unødvendig kritikk fra Finanstilsynet har Eiendomsadvokatene lagt ut forslag til maler for oppdragsavtaler og kontrakter til bruk for medlemmene på de lukkede delene på vår hjemmeside som krever passord. Her finnes også en fullstendig oversikt med tilhørende dokumenter som viser hvordan man gjennomfører et oppgjørsoppdrag fra A til Å. Dette er til hjelp for advokater som ikke har erfaring fra tidligere med oppgjørsoppdrag, men erfaringer etter gjennomgang fra Finanstilsynet viser at også erfarne advokater ofte kan lære noe.

Alle medlemmene mottar også jevnlig Eiendomsadvokatenes nyhetsbrev. Her gis informasjon om endringer i regelverket knyttet til eiendomsmegling, informasjon om rettsavgjørelser og avgjørelser hos Finanstilsynet/Finansdepartementet og i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmegling. Medlemmene gis her mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer på en rask og enkel måte. Alle nyhetsbrev legges også i et eget nyhetsbrevarkiv hvor medlemmene når som helst kan finne det de er ute etter.

Eiendomsadvokatenes servicekontor er sekreteriat for foreningen. Daglig leder, advokat Johan Arnt Mettevoll, har tidligere arbeidet 12 år i Finanstilsynet med spørsmål i tilknytning til eiendomsmegling og har lang erfaring med stedlige tilsyn hos eiendomsmegler og advokater. Han besvarer henvendelser fra medlemmer på telefon og e-post som gjelder eiendomsmegling. Medlemmene kan uten kostnad få svar på spørsmål og veiledning i enkeltsaker i inntil en ½-time.

Eiendomsadvokatene arrangerer også kurs. Alle som er ansatt i foretak som er medlemmer av Eiendomsadvokatenes servicekontor gis rabatt ved deltakelse på kurs.

Eiendomsadvokatene arrangerer hvert år kurs på DFDS båt fra Oslo til København vår og høst.

Vi arrangerer også kurs og avholder medhjelpereksamen som er påbudt for alle som arbeider som visningsassistenter eller utfører oppgaver for eiendomsmeglere eller advokater i forbindelse med gjennomføring av enten salgs- eller oppgjørsoppdrag.

Eiendomsadvokatene kan også tilby elektroniske verktøy for gjennomføring av eiendomsmegling gjennom samarbeid med tilbydere av slike tjenester.