Generelle kursvilkår


Generelle vilkår for deltakelse på kurs i regi av Eiendomsadvokatenes Servicekontor org. nr. 971 462 787 (heretter omtalt som Eiendomsadvokatene).


1. Påmelding
Påmelding skal skje skriftlig eller elektronisk enten via e-post eller elektronisk påmeldingsskjema. Påmeldingen må inneholde antallet deltakere påmeldingen gjelder for, navn på deltakerne og navn og e-post til deltakernes kontaktperson. For kurs der det tilbys reisepakker må også de ønskede reisepakkene angis.

Når påmeldingen sendes inn aksepteres de generelle vilkårene. Videre for kurs der vi tilbyr reisepakker aksepteres også reisetilbyderens til enhver tid gjeldende reisebestemmelser.

Eiendomsadvokatene tar alltid forbehold om at vi har ledige kursplasser til antallet deltakere som er oppgitt i påmeldingen. For kurs der vi tilbyr reisepakker vil reisetilbyderen som regel kun ha et begrenset antall reisepakker og det tas forbehold om at de ønskede reisepakkene er ledige. Deltakerne gis muligheten til å sette opp to ønskede reisepakker. Dersom førsteønsket ikke er ledig vil deltakeren tildeles andreønsket. Hvis ingen av de ønskede reisepakkene er ledige vil deltakernes kontaktperson kontaktes slik at nye ønskede reisepakker kan angis.

Påmeldingen til kurset er ikke bindende for partene før Eiendomsadvokatene gir tilbakemelding om at de påmeldte har fått plass på kurset. Dette gjøres i e-post til deltakernes kontaktperson. Eiendomsadvokatene er fra dette tidspunkt forpliktet til å holde av plass til de påmeldte deltakerne på kurset. For kurs der vi tilbyr reisepakker vil bekreftelsen også inneholde hvilken reisepakke som deltakeren er tildelt. Reisetilbyderen vil fra dette tidspunkt være forpliktet til å holde av den bekreftede reisepakken på de vilkår som følger av deres til enhver til gjeldende reisebestemmelser.

Eiendomsadvokatene vil normalt gi tilbakemelding kort tid etter påmelding. Dersom kontaktpersonen ikke mottar tilbakemelding innen fem dager etter påmelding bes det om at kontaktpersonen gir Eiendomsadvokatene beskjed om dette. Da påmeldingen ikke er bindende for partene før bekreftelse er gis fra Eiendomsadvokatene er det viktig at kontaktpersonen gir beskjed dersom tilbakemelding ikke er gitt.

2. Kursinnhold

Kursinnhold følger av annonsert kursomtale. Eiendomsadvokatene vil etter kurs utstede kursbevis til alle som oppfyller vilkårene for kursdeltakelse. Eiendomsadvokatene forbeholder seg retten til å fastsette vilkår for godkjent kursdeltakelse som at deltakeren signerer på fastsatt liste at man på annen måte bekrefter deltakelse på kurset.

3. Faktura og betaling

Faktura vil normalt sendes senest14 dager før kursstart.

Fakturaen vil bestå av kostnaden for å delta på kurset, heretter kalt kursavgiften. For kurs der det tilbys reisepakker vil fakturaen også inneholde kostnader til reisetilbyderen i forbindelse med reisen, heretter kalt reisekostnader.

Betalingsfrist følger av den tilsendte fakturaen.

Hvis betalingsfrister ikke overholdes, kan Eiendomsadvokatene nekte vedkommende å delta på kurset og reisen.

5. Avmelding

Ved avmelding kan Eiendomsadvokatene for kursavgiften kreve et avmeldingsgebyr.

Avmeldingsgebyret beregnes på følgende måte:

Ved avmelding 4 til 1 uker før kursstart er gebyret 50 % av kursavgiften.

Ved avmelding 1 uke før kursstart er gebyret 100 % av kursavgiften.
I tillegg vil deltakeren ved kurs der det tilbys reisepakker måtte betale eventuelle utgifter som belastes fra reisetilbyderen. Ved avmelding senere enn en uke før avreise, må det påregnes at reisetilbyderen krever reisekostnadene dekket fullt ut.

6. Avbrudd

Hvis en deltaker pga. sykdom blir forhindret fra å delta på eller må avbryte kurset, vil Eiendomsadvokatene etter søknad kunne tilby deltakelse på liknende kurs på et senere tidspunkt, uten at deltakeren må betale ny kursavgift. For kurs der det tilbys reisepakker må deltakeren betale eventuelle utgifter som belastes av reisetilbyderen.

7. Avlysning

Eiendomsadvokatene kan avlyse kurs på grunn av force majeure, sykdom, for få deltakere e.l. Ved avlysning vil Eiendomsadvokatene, hvis mulig, underrette deltakerne så snart det er mulig. Avlyses et kurs på grunn av de nevnte årsaker medfører det full tilbakebetaling av innbetalte beløp.

Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette.

For kurs der det tilbys reisepakker kan reisetilbyderen avlyse reisen på de vilkår som følger av deres til enhver tid gjeldende reisebestemmelser.

8. Endringer

Eiendomsadvokatene skal, hvis mulig, gjennomføre kurset som annonsert. Det tas forbehold om at kurstilbudet kan måtte endres på grunn av forhold som Eiendomsadvokatene ikke har kontroll over. Hvis mulig skal Eiendomsadvokatene meddele eventuelle vesentlige endringer før kursstart. Vesentlige endringer gir deltakerne rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele den innbetalte kursavgiften vil da bli refundert.

For kurs der det tilbys reisepakker kan reisetilbyderen endre reisen på de vilkår som følger av deres til enhver tid gjeldende reisebestemmelser. Hvis mulig skal Eiendomsadvokatene meddele eventuelle vesentlige endringer i reisen før kursstart. Om deltakerens har krav på refusjon eller reduksjon av reisekostnadene avgjøres av reisetilbyderen etter deres til enhver tid gjeldende reisebestemmelser.

9. Klager

Kursholder skal umiddelbart underrettes om eventuelle klager på kurset eller kursinnholdet. En skriftlig redegjørelse samt eventuelle erstatningskrav må sendes Eiendomsadvokatene snarest mulig og innen en måned etter kursets avslutning.

For kurs der det tilbys reisepakker må eventuelle klager på reisen eller reisepakken fremmes ovenfor reisetilbyderen etter reglene i deres til enhver tid gjeldende reisebestemmelser.

10. Forbehold

Som deltaker på kurs arrangert av Eiendomsadvokatene kan du bli tatt bilde av. Disse bildene kan bli brukt i Eiendomsadvokatenes markedsmateriell og/eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde av må du informere Eiendomsadvokatene om dette ved kursstart.