VEDTEKTER
for Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe


§ 1

Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe er en underavdeling av Den Norske Advokatforening med eget styre. Den har til formål å fremme medlemmenes interesser i eiendomsmegling, herunder å lette deres muligheter for å drøfte faglige spørsmål seg imellom, samt med andre foreninger og institusjoner.

Gruppen skal kunne rette henvendelser til offentlige myndigheter om spørsmål vedrørende eiendomsmegling, og avgi uttalelser om lover og forskrifter på dette område, samt være et kontaktorgan overfor Kredittilsynet. Styret holder Advokatforeningens sekretariat orientert om de henvendelser som foretas.

Uttalelser i lovsaker og eventuelle forslag til lovendringer må godkjennes av Advokatforeningens formann før de avgis.

§ 2

Som medlemmer opptas aktive medlemmer i Den Norske Advokatforening som er interessert i eiendomsmegling.

Medlemskap i gruppen kan ikke benyttes i reklameøyemed.

§ 3

Gruppens oppgaver ivaretas av et styre på 5 medlemmer, med 1 varamedlem, som selv velger styrets leder samt fordeler arbeidet. Minst 3 av styrets medlemmer forutsettes valgt blant medlemmene av Advokatforeningens permanente lovutvalg for eiendomsmegling. Styrets medlemmer og varamedlem velges av årsmøtet for to år. Gjenvalg skal normalt ikke skje mer enn en gang.

Det føres protokoll over styremøtene. Styret innkaller til medlemsmøter og bestemmer møtested samt dagsorden.

Gruppen har ingen disiplinærmyndighet. Henvendelser i enkeltsaker om spørsmål om god advokatskikk og/eller salærberegning henvises til Advokatforeningen. Gruppen kan dog på anmodning fra Advokatforeningen gi generelle uttalelser om hva som må antas å være god advokatskikk.

§ 4

Årsmøtet holdes hvert år i april måned. Det innkalles med to ukers skriftlig varsel til medlemmene.

Styret legger her frem en årsberetning og revidert regnskap for foregående år til godkjenning.

Årsmøtet velger revisor for ett år av gangen.

Årsmøtet fastsetter kontingenten for kommende kalenderår. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret skriftlig innen 1. mars. Alle saker som skal behandles må være nevnt i innkallelsen. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt.

§ 5

Utmelding skjer skriftlig til styret innen årets utgang.

§ 6

Forandring av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall og etterfølgende godkjennelse av Advokatforeningens hovedstyre.

§ 7

Oppløsning av gruppen kan besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Oppløsning kan også besluttes av Advokatforeningens hovedstyre. Advokatforeningens hovedstyre avgjør i tilfelle oppløsning hvorledes gruppens eventuelle midler skal disponeres, etter å ha innhentet forslag fra gruppens styre.

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no