VEDTEKTER
for Eiendomsadvokatenes Servicekontor

§ 1

Eiendomsadvokatenes Servicekontor er en forening, hvis formål er å løse felles oppgaver for advokater og advokatledede foretak innenfor eiendomsmegling, gårdsbestyrelse, forretningsførsel for nybygg og beslektet virksomhet.

Til fremme av dette formål skal Servicekontorets virksomhet blant annet bestå i følgende:

a) Etterutdannelse i form av kurser, seminarer og lignende.

b) Informasjon til medlemmene om nye lover, forskrifter, rettspraksis og forvaltningspraksis innenfor Servicekontorets interesseområde.

c) Markedsrettet informasjon utad om advokatenes virksomhet innenfor det formålsbestemte område.

d) Utarbeidelse av materiell for markedsføring av advokatenes tjenester innenfor dette område, samt koordinering av opplegg av markedsføringstiltak.

e) Utarbeidelse av retningslinjer og hjelpemidler for kontororganisasjon, regnskapsføring og lignende.

 

§ 2

Som medlemmer av foreningen kan opptas enkeltpersonforetak, aksjeselskaper og andre foretak som er tilknyttet personer som er medlem i Den norske advokatforening.

 

§ 3

Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen, som innkalles med minst 14 dagers varsel. Ordinær generalforsamling avholdes innen medio mai måned hvert år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller forlanges av minst 10% av medlemmene.

På den ordinære generalforsamling behandles:

a) Styrets årsberetning.

b) Siste års reviderte regnskap.

c) Budsjett.

d) Fastsettelse av serviceavgift.

e) Valg av:

5 styremedlemmer

Valgkomité med 3 medlemmer.

f) Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

 

§ 4

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges på generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret velger selv styreleder.

 

§ 5

Foreningen skal ha en fast ansatt daglig leder. Ansettelse foretas av styret. Daglig leder og styrets leder har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen. Daglig leder gis prokura.

 

§ 6

Beslutning om oppløsning av foreningen kan treffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling mot 2/3 flertall. Til gyldig beslutning kreves av 2/3 flertall av foreningens medlemmer deltar i avstemningen. Hvis ikke det nødvendige stemmetall avgis, blir beslutningen gyldig ved gjentagelse på ny ekstraordinær generalforsamling som avholdes innen en måned etter den første, med 2/3 av de avgitte stemmer.

Generalforsamlingen avgjør med alminnelig flertall hvorledes eventuelle midler ved oppløsningen skal anvendes.

 

§ 7

Endringer i disse vedtekter kan besluttes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

 

Vedtektene er sist endret i ordinær generalforsamling 3. mai 2018.