VEDTEKTER
for Eiendomsadvokatenes Servicekontor


§ 1

Eiendomsadvokatenes Servicekontor er en forening, hvis formål er å løse felles oppgaver for advokater og advokatledede foretak innenfor eiendomsmegling, gårdsbestyrelse, forretningsførsel for nybygg og beslektet virksomhet.

Til fremme av dette formål skal Servicekontorets virksomhet blant annet bestå i følgende:

a) Etterutdannelse i form av kurser, seminarer og lignende.
b) Informasjon til medlemmene om nye lover, forskrifter, rettspraksis og forvaltningspraksis innenfor Servicekontorets interesseområde.
c) Markedsrettet informasjon utad om advokatenes virksomhet innenfor det formålsbestemte område.
d) Utarbeidelse av materiell for markedsføring av advokatenes tjenester innenfor dette område, samt koordinering av opplegg av markedsføringstiltak.
e) Utarbeidelse av retningslinjer og hjelpemidler for kontororganisasjon, regnskapsføring og lignende.

§ 2

Som medlemmer av foreningen kan opptas alle medlemmer av Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe, samt aksjeselskaper eller andre foretak, hvis daglige leder og bevillingsinnehaver er medlem av denne gruppe.

§ 3

Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen, som innkalles med minst 14 dagers varsel. Ordinær generalforsamling avholdes innen utløpet av april måned hvert år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller forlanges av minst 10% av medlemmene.

På den ordinære generalforsamling behandles:

a) Styrets årsberetning.
b) Siste års reviderte regnskap.
c) Budsjett.
d) Fastsettelse av serviceavgift.
e) Valg av:
5 styremedlemmer med 1 varamedlem.
Revisor.
Valgkomité med 3 medlemmer.
f) Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 4

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 1 varamedlem som velges på generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret velger selv styreleder.

§ 5

Foreningen skal ha en fast ansatt daglig leder. Ansettelse foretas av styret.

§ 6

Beslutning om oppløsning av foreningen kan treffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling mot 2/3 flertall. Til gyldig beslutning kreves av 2/3 flertall av foreningens medlemmer deltar i avstemningen. Hvis ikke det nødvendige stemmetall avgis, blir beslutningen gyldig ved gjentagelse på ny ekstraordinær generalforsamling som avholdes innen en måned etter den første, med 2/3 av de avgitte stemmer.

Generalforsamlingen avgjør med alminnelig flertall hvorledes eventuelle midler ved oppløsningen skal anvendes.

§ 7

Endringer i disse vedtekter kan besluttes av generalforsamlingen med 2/3 flertall

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no